Leiebetingelser

Ved å krysse av på booking-betingelser i vår online booking-kalender, godkjenner du følgende betingelser:

Booking og betaling
Online booking er bindene fra du får bookingbekreftelse på mail. Du vil motta en innbetalingsgiro på mail samtidig med bekreftelsen. Denne giroen vil ha betalingsfrist på tre uker. Dersom bestillingen skjer  senere enn sju dager før ankomst, vil betalingsfristen være omgående.

Den som bestiller oppholdet må være over 20 år og er ansvarlig for hytta og området rundt under oppholdet.

Avbestilling/kansellering 
Avbestilling gjøres på mail: aase@trehyttene.no eller til Åse på telefon 95 05 38 07. Ved avbestilling mer enn 30 dager før ankomst, refunderes hele beløpet, minus et administrasjonsgebyr på kr 249.

Ved avbestilling fra 30 til 3 dager før ankomst, refunderes 50 % minus administrasjonsgebyr på kr 249. Avbestilling under 3 dager før ankomst gir ingen tilbakebetaling.

Om du må avbestille pga. sykdom, anbefaler vi å sjekke om din reiseforsikring dekker dette.

Ved sterk vind/storm kan vi måtte kansellere oppholdet ved Gjøkeredet. Vi har retningslinjer som vi følger i forhold til hvor mye vind som er forsvarlig å overnatte i. Vi vil i disse tilfellene ta kontakt med leietager og avtale hvordan vi gjør dette. Ved kansellering fra vår side på grunn av dårlig vær, vil gjestene kunne velge mellom å få et nytt opphold i hytta ved et senere tidspunkt eller hele beløpet tilbakebetalt.

Innsjekk og utsjekk
I Kråkeslottet kan du sjekke inn fra 15.00 ankomstdag og sjekke ut før 13.00 avreisedag. I tidsrommet 13.00-15.00 kan du om ønskelig benytte området rundt hytta: bålplass, tarzanløype, snekkerbu og badeplass.

I Gjøkeredet kan du sjekke inn fra 14.00 ankomstdag og sjekke ut før 12.00 avreisedag.

Tidlig innsjekk eller sen utsjekk er mulig om det ikke er andre gjester i hyttene. Dette må avtales med Åse dagen før oppholdet.

Opphold i hytta og rengjøring
Om det skal oppholde seg mer enn åtte personer i hytta, må dette avtales på forhånd med utleier.

Leietager plikter å lese og følge bruksreglene som er satt opp for hytta og området rundt. Disse vil ligge i hytta. Gjestene må forlate hytta og området rundt i den stand den var ved ankomst. Utsyr for vask finner du i 1. etg. i hytta. Det er mulig å bestille vask kr 499. Vask bestilles ved å skrive dette under merknader ved online bestilling.

Dette er inkludert i leieprisene:

 • Strømforbruk
 • Dyner og puter
 • Dopapir, tørkepapir, oppvaskmiddel, kluter
 • Barnestol + reiseseng til barn i Kråkeslottet
 • Utsyr til bålplass, materialer og utstyr i snekkerbod
 • Båt, vester, fiskeutstyr (om sommeren)

Dette må du betale ekstra for: 

 • Vask av hytte om du ikke vasker selv, kr 499 (Kråkeslottet)
 • Sengetøy og håndklær, kr 99 pr. person
 • Andre ønsker

Oppgi ved bestilling om du ønsker noen av disse tilleggstjenestene.

Nøkler og veibeskrivelse
Sammen med betalingsgiro vil du motta et vedlegg med informasjon om veibeskrivelse og hvor du kan hente nøkkel.

Conditions

By checking the booking conditions in our online booking calendar, you accept the following conditions:

Booking and payment
Online booking is the volume from when you receive the booking confirmation by email. You will receive a payment giro by email at the same time as the confirmation. This giro will have a payment deadline of three weeks. If the booking is made later than seven days before arrival, the payment deadline will be immediate.

The person booking the stay must be over 20 years old and is responsible for the cottage and the surrounding area during the stay.

Cancellation / cancellation
Cancellation is made by email: aase@trehyttene.no or to Åse on telephone 95 05 38 07. If canceled more than 30 days before arrival, the full amount will be refunded, minus an administration fee of NOK 249.

In case of cancellation from 30 to 3 days before arrival, 50% minus administration fee of NOK 249 will be refunded. Cancellation under 3 days before arrival does not give a refund.

If you have to cancel due to illness, we recommend checking if your travel insurance covers this.

In the event of a strong wind / storm, we may have to cancel our stay at Gjøkeredet. We have guidelines that we follow in relation to how much wind is justifiable to spend the night in. In these cases, we will contact the tenant and agree on how we do this. In case of cancellation on our part due to bad weather, guests will be able to choose between getting a new stay in the cottage at a later date or the full amount refunded.

Check-in and check-out
In Kråkeslottet you can check in from 15.00 on the day of arrival and check out before 13.00 on the day of departure. In the period 13.00-15.00 you can, if desired, use the area around the cottage: campfire site, tarzan trail, carpenter’s cabin and swimming area.

In Gjøkeredet you can check in from 14.00 on the day of arrival and check out before 12.00 on the day of departure.

Early check-in or late check-out is possible if there are no other guests in the cabins. This must be agreed with Åse the day before the stay.

Stay in the cottage and cleaning
If more than eight people are to stay in the cabin, this must be agreed in advance with the landlord.

The tenant is obliged to read and follow the rules of use set up for the cottage and the surrounding area. These will be located in the cottage. Guests must leave the cottage and the surrounding area in the condition it was on arrival. Equipment for washing can be found on the 1st floor of the cottage. It is possible to order a wash NOK 499. Wash is ordered by writing this under notes when ordering online.

This is included in the rental prices:

 • Power consumption
 • Duvets and pillows
 • Dope paper, paper towels, dish soap, cloths
 • High chair + travel cot for children in Kråkeslottet
 • Equipment for campfire, materials and equipment in carpentry shop
 • Boat, vests, fishing equipment (in summer)

You have to pay extra for this:

 • Wash the cabin if you do not wash it yourself, NOK 499 (Kråkeslottet)
 • Bed linen and towels, NOK 99 per. person
 • Other wishes

When ordering, state if you want any of these additional services.

Keys and directions
Together with the payment giro, you will receive an attachment with information about directions and where you can pick up the key.